Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts
(YDS-YÖKDİL-YDT)

ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF CONTRASTS
DERS NOTLARI

İngilizcede zıtlık bildiren yapılar 3 başlık altında toplanır.

1 - Concessive Contrasts

Bu başlık altında kullanılan zıtlık yapıları beklenmedik ve şaşırtıcı bir durum belirtirler.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

They met a boy called Alexander although they expected to meet a girl.

2 - Direct Contrasts

Bu başlık altında kullanılan zıtlık yapıları genelde farklı öznelerle ve yapıca ya da anlamca ana cümlenin zıttını ifade ederler.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Some students were tracing images on windows while the others were studying for their exams.

3 - Refutation

Sadece Transition bağlaçlara sahip olan bu anlam ilk cümlenin gerçek olmadığını belirterek yalanlama yapan ikinci cümleye geçiş sağlar.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Everyone believed they were happy. On the contrary, they were actually miserable and heading for a divorce.

Subordinating Conjunctions of Concession

Although
Even though
SVO, though*
Even if
Wh- ever

Though
Adj / Adv + though / as
Much + as / though
However + adj/adv
No matter wh- 

Although / Even Though / Though

Beklenmedik ve şaşırtıcı bir durum belirten bu bağlaçlarla ana cümle arasındaki ilişki örnekleri aşağıdaki gibidir.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Although / Even Though / Though the experiment came to a valuable conclusion, there are some inaccuracies and uncertainties.

Adj / Adv + though / as

Sadece though bağlacıyla yapılabilen bu devrik cümle türlerinde Although ve Even though kullanılamaz.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Although they may seem unrealistic, the results are quite sensible.

Unrealistic though they may seem, the results are quite sensible.

Unrealistic as they may seem, the results are quite sensible.


Even though you try hard, I will never be knocked down.

Hard though you try, I will never be knocked down.

Hard as you try, I will never be knocked down.

Much + as / though & SVO, though*

Yukarıda bulunan yapıya çok benzer olarak yine sadece though ile yapılan bu devrik cümle türlerinde de Although ve Even though kullanılamaz.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Although philosophers have thought very much, they have never agreed on what the thought is.

Much though philosophers have thought, they have never agreed on what the thought is.

Much as philosophers have thought, they have never agreed on what the thought is.


Philosophers have thought very much. They have never agreed on what the thought is, though.*

* Bu cümlede though Transition olarak kullanılmıştır. 

However + adj / adv
No matter how + adj / adv

However Transition olarak bilinen bağlaçlardan biri olmasına rağmen ardından sıfat veya zarf kullanılan devrik cümlelerde No matter how anlamında Subordinating Conjunction görevinde bulunarak kullanıldığı yan cümleyi zarf cümlesi haline getirmektedir.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Although they may seem unrealistic, the results are quite sensible.

Unrealistic though they may seem, the results are quite sensible.

Unrealistic as they may seem, the results are quite sensible.

However unrealistic they may seem, the results are quite sensible.

No matter how unrealistic they may seem, the results are quite sensible.

Wh - ever
No matter wh-

Birbirlerinin yerine kullanılabilen bu iki yapı da ardından aldıkları yan cümleyi ana cümlenin zarfı haline getirdiklerinden çeviriye mutlaka bu bağlaçlarla başlanmalıdır.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

We should follow our dreams no matter what they say.

We should follow our dreams whatever they say.


No matter who wins the election, we, as citizens, lose.

Whoever wins the election, we, as citizens, lose.


No matter which you prefer, you will be satisfied.

Whichever you prefer, you will be satisfied.

Prepositional Phrases of Concession

In spite of / Despite

Notwithstanding

Regardless of

For all*

+

NOUN / Ving / Pronouns / the fact that SVO / *that SVO

In spite of / Despite

Normal şartlarda ardından isim alan bu yapılar gerektiğinde ardından gelen yapıları isimleştirerek ana cümlenin eylemine beklenmedik veya şaşırtıcı anlam katan zıtlıklar yaratırlar.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

In spite of the valuable conclusion, there are some inaccuracies and uncertainties.

Despite the valuable conclusion, there are some inaccuracies and uncertainties.


In spite of the fact that the experiment came to a valuable conclusion, there are some inaccuracies and uncertainties.

Despite the fact that the experiment came to a valuable conclusion, there are some inaccuracies and uncertainties.

Regardless of

Sözlük anlamında gözetmeksizin yazsa da çoğu cümlede In spite of / Despite ile eş değer olarak düşünülebilir.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

The users of the website can see all products regardless of the restriction to certain pages.


The users of the website can see all products regardless of the fact that they are restricted to certain pages.


The users of the website can see all products regardless of being restricted to certain pages.

Notwithstanding

Çoğu zaman yukarıdaki bağlaçlarla aynı şekilde kullanılan bu bağlacın farkı isimden sonra da kullanılabilmesidir.

*Bu cümle yapısı in spite of ve despite bağlaçlarında bulunmamaktadır.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Notwithstanding its drawbacks, the foreign trade has rapidly expanded.


Its drawbacks notwithstanding*, the foreign trade has rapidly expanded.


Notwithstanding the fact that it has drawbacks, the foreign trade has rapidly expanded.

For all

For all bağlacın diğerlerinden farkı ise ardından gelen cümleyi isimleştirirken (Noun Clause) sadece that* kullanılmasıdır.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

For all its drawbacks, the foreign trade has rapidly expanded.


For all that* it has drawbacks, the foreign trade has rapidly expanded.

Transitions of Concession

Even so
Nevertheless
All the same
In spite of this

However
Nonetheless
Still
Yet*

Transitions yapıları gereği bir bağımsız cümleden sonra başka bir bağımsız cümlenin geldiği durumlarda kullanılır.

Beklenmedik / Şaşırtıcı durum veren iki bağımsız cümleyi bağlayan bu geçiş zarflarının ardından cümle (SVO) gelir ve Transitions oldukları için cümle yapısı sabittir. Cümle başında kullanılınca anlamları cümle dışına taşar ve bir önceki cümleyle ilişkilendirilir.

Öncesinde nokta veya noktalı virgül, sonra ise virgül kullanılmalıdır.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

She was given an explanation why she had to be quiet. Nevertheless, she persisted.

She was given an explanation why she had to be quiet; however, she persisted.


She was given an explanation why she had to be quiet, yet* she persisted.

*Yet bu cümlede Coordinating Conjunction olarak kullanılmıştır. Tablodaki diğer bağlaçlar Transition oladukları için bu şekilde kullanımları bulunmamaktadır.

Subordinating Conjunctions of Direct Contrast

While / Whereas

Direct Contrast veren zıtlık yapıları çoğunlukla farklı öznelerle ve yapıca ya da anlamca diğer cümlenin tam zıttını ifade ederler.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

Whereas the Earth rotates on its axis from West to East, Venus rotates on its axis “backwards”.


The company’s profits soared this year whereas they experienced a significant decline last year.

While / (Just) as

DİKKAT!

“While” ile “(just) as” zaman anlamında birbirlerinin yerine kullanılırken, diğer anlamları birbirinin zıttıdır.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  15 sv20993 521509290

While / (Just) as they were sleeping, we started watching T.V.

(Time)


While dogs protect people, cats don’t.

(Contrast)


Just as dogs protect us physically, cats do the same spiritually.

(Comparison)

Prepositional Phrases of Direct Contrast

Unlike
Different from

Contrary to / In contrast to
As opposed to

+

NOUN / Ving / Pronouns / the fact that SVO 

Normal şartlarda ardından isim alan bu yapılar gerektiğinde ardından gelen yapıları isimleştirerek ana cümlenin eylemine taban tabana zıt anlam katan zıtlıklar yaratırlar. 

*Özellikle paragaflarda bulunan dolaylı (imply) çıkarım sorularında verilen zıtlıktan faydalanmak mümkündür. Sondaki örneği bu bağlamda inceleyiniz.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  15 sv20993 521509290

Unlike the old version, new model has cruise control.


Contrary to the fact that the market was experiencing a downturn, the company boldly invested in expanding its operations overseas.


Our team is composed of permanent employees who will be able to meet your needs day after day in contrast to the trend* in our industry.

* It is implied in the passage that the industry trend involves a reliance on temporary or fluctuating workforce arrangements.

Transitions of Direct Contrast

On the one hand / On the other hand

In contrast

By Contrast

However

Conversely

Instead

Transitions yapıları gereği bir bağımsız cümleden sonra başka bir bağımsız cümlenin geldiği durumlarda kullanılır.

Taban tabana zıtlık veren iki bağımsız cümleyi bağlayan bu geçiş zarflarının ardından cümle (SVO) gelir ve Transitions oldukları için cümle yapısı sabittir. Cümle başında kullanılınca anlamları cümle dışına taşar ve bir önceki cümleyle ilişkilendirilir.

Öncesinde nokta veya noktalı virgül, sonra ise virgül kullanılmalıdır.

On the one hand / On the other hand

İkili olarak kullanılabilseler de on the one hand olmadan da ikinci cümleye geçerken on the other hand kullanılabilir. 

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  15 sv20993 521509290

On the one hand, the economy has grown, but on the other*, the gains have all gone to the rich.


Istanbul needs more energy than ever; on the other hand, the city’s own resource and energy supply is limited.

Dikkat: “but” ile birlikte Transitionlar sıklıkla kullanılır.

In contrast / However
By Contrast / Conversely

Transition Adverbs olarak adlandırılan bağlaçlar daha önce Adverbs konusunda da belirtildiği gibi Floating Adverbs özellikleri taşırlar. Yani ikinci cümlenin içerisinde yer değişikliği yaşanabilir ve bur durumda virgülle bağımsız cümleden ayrılırlar.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  15 sv20993 521509290

My parents lived in the same village all their life. By contrast, I have traveled extensively.


It was traditionalists who voted against. However, traditionalists constitute a small minority.


My doctor said it was fine to not take the medicine if I didn’t have anything. The pharmacist, in contrast, told that I shouldn’t stop taking it abruptly.

Instead

İlk cümlede olumsuz bir yargı olduğunda zıtlık anlamı katar. Cümle sonunda da kullanılabilir.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  15 sv20993 521509290

They found that the helium didn’t form bubbles in these nanocomposite solids like it did in traditionally used materials. Instead, it formed long vein-like tunnels.


They found that the helium didn’t form bubbles in these nanocomposite solids like it did in traditionally used materials. It formed long vein-like tunnels, instead.

Transitions of Refutation

On the Contrary / Quite the Contrary

Genellikle öznelerin aynı olduğu olumlu cümlelerden sonra çürütme anlamı katarlar. Olumsuz cümlelerden sonra ise ilk cümlenin anlamı ikinci cümlede daha güçlü verilir. Yani zıtlık gibi değil vurgu yapmak için kullanılırlar.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  15 sv20993 521509290

People always think that growing up in the ruins was such a bad thing for children. On the contrary, it was wonderful.

(Actually, the opposite is true)


It is not a useless article; quite the contrary, it is quite useful.

(Actually, it is more than not being useless)

Refutation vs Direct Contrast

Verdikleri anlam bakımından bu iki grupta bulunan Transition bağlaçlarının anlamları çok farklı olabilir ve birbirlerinin yerini tutmayabilirler.

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT)  15 sv20993 521509290

I personally did not find it to be a useless article; in contrast, our teacher says it is unreliable.

(Ben kişisel olarak bu makalenin kullanışsız olduğunu düşünmedim; fakat, öğretmenimiz onun güvenilmez olduğunu söylüyor.)


I personally did not find it to be a useless article; quite the contrary, it is quite useful.

(Kişisel olarak, bu makalenin kullanışsız olduğunu düşünmedim; aksine (dahası), oldukça faydalı bir makale.)


olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.