Active-Passive
(YDS-YÖKDİL-YDT)

ACTIVE-PASSIVE DERS NOTLARI

Active-Passive
Genel Kullanım

“Etken/Edilgen Çatı” olarak adlandırılan bu iki yapı eylemi gerçekleştiren öznenin durumuna göre belirlenir.

Eğer eylemi gerçekleştiren cümlenin öznesi olarak mevcutsa cümle “Active (Etken)” yapıdadır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Thieves stole a massive gold coin from the Bode Museum in Berlin.

(Çalma eylemini gerçekleştirenler cümlede özne olarak kullanılmıştır.)

Eğer cümlenin öznesi eylemi gerçekleştiren değil de eylemden etkilenen nesne ise ve eylemi gerçekleştiren cümlenin öznesi olarak mevcut değilse cümle “Passive (Edilgen)” yapıdadır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

A massive gold coin was stolen from the Bode Museum in Berlin.

(Çalma eylemini gerçekleştirenler cümlede özne olarak kullanılmamıştır. Cümlenin öznesi çalma işleminden etkilenen nesnedir.)

Active-Passive
Kullanılan Durumlar

1 – Önemli olanın eylemi yapan değil, eylemin kendisi olduğu durumlarda Passive yapı kullanılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

Eiffel Tower was built in 1889.

2- Eylemi gerçekleştirenin bilindiği ve söylemeye gerek duyulmadığı durumlarda Passive yapı kullanılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

50 protestors have been arrested.

3- Eylemi gerçekleştirenin bilinmediği durumlarda Passive yapı kullanılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

A cat was run over this morning.

4- Akademik cümlelerde ve makalelerde genellikle Passive yapı kullanılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

For the import and export methods, either XPath variables can be specified or new methods are implemented.

Active-Passive
Genel Kural

Edilgen yapıda kullanılan genel kural

be+V3

temeline dayanmaktadır. Sonraki sayfalarda göreceğiniz hemen hemen her değişiklik bu temel esas alınarak uygulanmaktadır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

We can place the new furniture today.

(Active)


The new furniture can be placed today.

(Passive)

Active-Passive
Present Simple Tense
be + V3

am/is/are + V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

Employees usually prepare a report on Fridays.

(Active)


A report is usually prepared on Fridays.

(Passive)

Active-Passive
Past Simple Tense
be + V3

was/were + V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

Police arrested two suspects after the incident.

(Active)


Two suspects were arrested after the incident.

(Passive)

Active-Passive
Continuous Tenses
be + V3

am/is/are + being + V3

was / were + being + V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

They are/were cleaning my room.

(Active)


My room is/was being cleaned.

(Passive)

DİKKAT!

Diğer Continuous Tenselerde Passive kullanımı yok denebilecek kadar nadirdir!

Active-Passive
Perfect Tenses
be + V3

have/has + been + V3

had + been + V3

will have + been + V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

The company has/had/will have completed the building.

(Active)


The building has/had/will have been completed.

(Passive)

Active-Passive
V1 alan yapılar
be + V3

will/would + be + V3

am/is/are/was/were going to + be + V3

can/could + be + V3

shall/should + be + V3

must/have to/had to + be + V3

etc.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

Scientists are going to find a cure for cancer soon.

(Active)


A cure for cancer is going to be found soon.

(Passive)

Active-Passive
Perfect Modals
be + V3

could have + been + V3

might have + been + V3

would have + been + V3

should have + been + V3

must have + been + V3

can’t have + been + V3

may have + been + V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

Investors must have examined the project thoroughly.

(Active)


The project must have been examined thoroughly.

(Passive)

Active-Passive
To Infinitive
be + V3

Active

to + V1

Passive

to + be + V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

They don’t need to repair the car.

(Active)


The car doesn’t need to be repaired.

(Passive)

Eğer ana eylem ile to + V1 arasında zaman farkı var ise ( Genellikle to+V1 ana eyleme göre daha önce gerçekleşmiş olur) aşağıdaki yapılar tercih edilir. 

Active – Zaman Farkı

to + have V3

Passive – Zaman Farkı

to + have been V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

They are supposed to have written the book.

(Active – Zaman Farkı)


 

The book is supposed to have been written.

(Passive – Zaman Farkı)

Active-Passive
Gerund
be + V3

Active

Ving

Passive

being + V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 3 sv20993 521509290

My grandparents like calling my father every Friday.

(Active)


My father likes being called every Friday.

(Passive)

Eğer ana eylem ile Ving arasında zaman farkı var ise ( Genellikle Ving ana eyleme göre daha önce gerçekleşmiş olur) aşağıdaki yapılar tercih edilir. 

Active – Zaman Farkı

having V3

Passive – Zaman Farkı

having been V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

She hates having told her colleagues everything when they comment too much.

(Active)


Her colleagues hate having been told everything when they realize it is too late.

(Passive)

Active-Passive
Reduction of Passive Relative Clause

Eğer Relative Clause Passive yapıda ise

“Relative Pronoun (who/which/that) ve “be” fiili atılarak sadece V3 kullanılabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

A man from Dublin, who was stopped on suspicion of drink driving, was arrested.

(Passive Relative Clause)


A man from Dublin, stopped on suspicion of drink driving, was arrested.

(Reduction of Passive Relative Clause)

Active-Passive
Reduction of Passive Relative Clause in Continuous Tenses

Eğer Passive Relative Clause “Continuous Tense” olarak kullanıldıysa Relative Pronoun (who/which/that) ve am/is/are/was/were atılır ve sadece “being V3” kullanılabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

One shouldn’t trust a study that is being carried out by amateurs.

(Passive Continuous Relative Clause)


One shouldn’t trust a study being carried out by amateurs.

(Reduction of Passive Continuous Relative Clause)

Active-Passive
Reduction of Passive Relative Clause Using "to infinitive"

Superlative, the only, the first/the last veya that clause içinde modal kullanımı gibi durumlarda kısaltma “to be +V3” şeklinde yapılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

This is an important issue that should be taken care of immediately.

(Passive Relative Clause with a Modal)


That was the first man who was sentenced to death.

(Passive Relative Clause with a Superlative / the first)


This is an important issue to be taken care of immediately.

(Reduction of Passive Relative Clause with a Modal)


That was the first man to be sentenced to death.

(Reduction of Passive Relative Clause with with a Superlative / the first)

Active-Passive
Reduction of Passive Non-Defining Relative Clause

Ek bilgi içeren Relative Clauselarda kısaltma yapıldıktan sonra sıfat cümleciği en başta kullanılabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

The ancient city, discovered in 1990, may have been plundered by treasure hunters.

(Reduced Passive Relative Clause)


Discovered in 1990, the ancient city may have been plundered by treasure hunters.

(Using Reduced Passive Relative Clause at the Beginning)

Active-Passive
Reduction of Passive Adverbial Clauses

Zaman, Koşul, Kıyaslama ve Zıtlık bağlaçları gibi bağlaçlarla oluşturulan “Zarf Cümlecikleri” edilgen yapı ile oluşturulduğunda “Ortak özne” ve “be” fiili atılabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Although it was planned in advance, this work meets the requirements.

(Passive Adverbial Clause)


Although planned in advance, this work meets the requirements.

(Reduction of Passive Adverbial Clause)

DİKKAT!

Aynı durum “Neden” bildiren bağlaçlarla oluştuğunda bağlacın kendisi de “ortak özne” ve “be” fiili ile birlikte atılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Since they are captivated in a small pool, these whales can’t survive in the ocean.

(Passive Adverbial Clause of Reason)


Captivated in a small pool, these whales can’t survive in the ocean.

(Reduced Passive Adverbial Clause of Reason)

Zaman farkı vurgulanmak istendiğinde sadece “V3” kullanmak yerine “having been V3” kullanılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Since the book was translated centuries ago, this book is too difficult to understand.

(Passive Adverbial Clause of Reason)


Having been translated centuries ago, this book is too difficult to understand.

(Reduced Passive Adverbial Clause of Reason)

Active-Passive
Using Passive Voice with Active Noun Clauses

Ardından “Noun Clause” gelen fiiller genel olarak iki farklı şekilde edilgen olarak kullanılabilirler.

İlk yöntem olarak bütün bir Noun Clause passive ana fiilin öncesinde IT zamiri ile belirtilir.

Diğer yöntemde ise Noun Clause’a ait özne passive ana fiilden önce kullanılır ve Noun Clause içindeki yan fiil aktifse to+V1 ile cümleye devam edilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

People believe that Haluk Levent helps lots of people in need.

(Active Main Verb & Active Noun Clause)


It is believed that Haluk Levent helps lots of people in need.

(Passive Main Verb & Active Noun Clause)


Haluk Levent is believed to help lots of people in need.

(Passive Main Verb & Active Noun Clause with To Infinitive)

DİKKAT!

“Active Noun Clause” zaman olarak ana cümleden daha önce gerçekleşti ise

“to V1” yerine

Etken cümlecikte

“to have V3” kullanılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

It is believed that global warming has increased in the last decade.

(Active Noun Clause / Zaman Farkı)


Global warming is believed to have increased in the last decade.

(Active Noun Clause with to Infinitive / Zaman Farkı)

Active-Passive
Using Passive Voice with Passive Noun Clauses

Aynı durum Noun Clause Passive olduğunda da geçerlidir ve sadece ikinci yöntemde be +V3 değişikliği yapılır.

İlk yöntem olarak bütün bir Noun Clause passive ana fiilin öncesinde IT zamiri ile belirtilir.

Diğer yöntemde ise Noun Clause’a ait özne passive ana fiilden önce kullanılır ve Noun Clause içindeki yan fiil pasifse to+be+V3 ile cümleye devam edilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Scientists estimate that millions of houses will be evacuated in 50 years’ time.

(Active Main Verb & Passive Noun Clause)


It is estimated that millions of houses will be evacuated in 50 years’ time.

(Passive Main Verb & Passive Noun Clause)


Millions of houses are estimated to be evacuated in 50 years’ time.

(Passive Main Verb & Passive Noun Clause with To Infinitive)

DİKKAT!

“Passive Noun Clause” zaman olarak ana cümleden daha önce gerçekleşti ise

“to be V3” yerine

Edilgen cümlecikte

“to have been V3” kullanılır.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

It is believed that global warming has been linked to humans in the last decade.

(Passive Noun Clause / Zaman Farkı)


Global warming is believed to have been linked to humans in the last decade.

(Passive Noun Clause with to Infinitive / Zaman Farkı)

Active-Passive
Reduction of Passive Voice
with Noun Clauses Including "Should"
(Subjunctive)

Eğer Noun Clause “that” cümlecikleri should ve passive yapı içeriyorsa cümleciğin içinden “should” atılıp

“be + V3” ile cümle kurulabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Management has insisted that the project should be completed as soon as possible.

(Passive Noun Clause with Should)


 

Management has insisted that the project be completed as soon as possible.

(Reduction of Passive Noun Clause with Should)

Active-Passive
Genel Kurallar

1- By Kullanımı 

Önemli olmamasına rağmen özne belirtilmek istendiğinde “by” ile cümleye eklenebilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Most of the questions were answered by the students.

DİKKAT!

Edilgen sorularda ve sıfat cümleciklerinde eylemi yapan soruluyorsa veya niteleniyorsa “by” kullanmak zorunludur.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Who was this book written by?


I know the writer whom this book was written by.


I know the writer by whom this book was written.

2- Intransitive Verbs

Fiiller nesne alma durumlarına göre ikiye ayrılırlar ve geçişli/geçişsiz olarak adlandırılırlar.

Geçişsiz fiiller nesne almazlar, bu yüzden de edilgen formları yoktur, yani daima etken olarak kullanılırlar.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

agree, appear, arrive, become, belong, collapse, consist, cost, depend, die, disappear, emerge, exist, fall, go, hiccup / hic-cough, inquire, knock (sound), laugh, lie (recline or tell untruth), live, look (seem), last (endure), occur, remain, respond, result, rise, sit, sleep, sneeze, stand, stay, swim, vanish, wait …

2- Monotransitive Verbs

Tek nesne alan geçişli fiiller edilgen yapıya dönüştüğünde fiilden sonra bir nesne gelmez. Bu tür fiillerin edilgen olduğunu fiilin  ardından sıfat, zarf, zarf cümleciği veya preposition gelmesinden anlayabiliriz.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

These equipments should be used carefully.

(Zarf)


Suspects are accused of being involved in a murder.

(Preposition)

3- Bitransitive Verbs

Bazı geçişli fiiller iki nesne alabilirler. Çoğu zaman edilgen yapı iki nesne ile farklı şekilde yapılabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

The professor gave the books to the students.

(Active)


The books were given to the students.

(Passive 1)


The students were given the books.

(Passive 2)

Bitransitive Verbs (TO) 

Preposition olarak iki nesne arasında “To” kullanılan bazı fiil örnekleri aşağıdaki gibidir.

VERB + SMB/SMTHNG + TO + SMB/SMTHNG

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

give, lend, offer, pass, post, read, sell, send, show, promise, tell.

Bitransitive Verbs (FOR) 

Preposition olarak iki nesne arasında “For” kullanılan bazı fiil örnekleri aşağıdaki gibidir.

VERB + SMB/SMTHNG + FOR + SMB/SMTHNG

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

book, buy, get, cook, keep, bring, make, pour, save, find.

4- Passive as an Adjective (Stative Passive)

Edilgen yapılar durum bildirdiklerinde cümlede sıfat görevi görürler.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Children broke my car’s windshield.

(Active)


My car’s windshield was broken by the children.

(Passive)


My car’s windshield was broken.

(Stative Passive / Adjective)

4- Usage of get+V3

Çoğunlukla “be + V3” kalıbı ile kullanılan edilgen yapı bazı durumlarda “get+V3” kullanarak da verilebilir. Özellikle bir önceki maddede bahsedilen Stative Passive (Adjective) kullanımında anlam karmaşası oluşmaması için bu yöntemle durum anlamı eyleme dönüştürülür.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

I was fired yesterday after getting my second check since the store opened up.


I got fired yesterday after getting my second check since the store opened up.


I was tired.

Yorgundum.


I got tired.

Yoruldum.

Active-Passive
İstisnai Durumlar

1- need / want / require

Bu fiillerin ardından edilgen yapı kullanımında istisnai bir kullanım mevcuttur.

“to be V3” yapısı yerine aynı anlamı vermek için “Ving” kullanılabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

My car needs to be repaired.


My car needs repairing.

2- need / want / would like / prefer

Yukarıdaki fiiller araya nesne aldıklarında aşağıdaki şekilde kullanımları da mevcuttur.

Verb + Object + (to be) V3

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

I need him to be sent to the other side of the country where he can’t play with her emotions any more.


I need him sent to the other side of the country where he can’t play with her emotions any more.

3- Labile Verbs  (Ergative Verbs)

bake / boil / break / clean / freeze / increase / open / prove / read / sell / ring

Yukarıda adı geçenler gibi bazı fiillerin direkt nesneleri özne pozisyonunda olduğunda geçişsiz hale gelen fiil etken kullanılmasına rağmen edilgen anlamı taşırlar.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

Your children break the elevator every other day.

(Active Verb – Active Meaning)


The elevator breaks every other day. 

(Active VerbPassive Meaning)


Oil prices increased dramatically.

(Active VerbPassive Meaning)


The album has sold more than seven million copies globally.

(Active VerbPassive Meaning)

4- There is – There are

Bu yapıların ardından gelen to + V1 yapısı etken kullanılmasına rağmen edilgen anlamı taşıyabilir.

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 17 sv20993 521509290

There are a lot of places to visit in Turkey.

(Active VerbPassive Meaning)

Active-Passive
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan interaktif testte Active-Passive konusu ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

ACTIVE-PASSIVE TAKTİKLER

Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) • (C1-C2) • Cepte İngilizce
Active-Passive (YDS-YÖKDİL-YDT) 43 Active Passive YDS YOKDIL YDT

"Etken/Edilgen Çatı" olarak bilinen Active-Passive yapıları eylemi gerçekleştiren öznenin durumuna göre cümlelerde kullanılırlar.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Kurs Modu: Online

Ders Yoğunluğu: PT5H

Kurs Türü: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.