Present Continuous Tense
(YDS-YÖKDİL-YDT)

DERS NOTLARI

Present Continuous Tense
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+amisare
am notis not (isn’t)are not (aren’t)
?(Wh-) am + Sbj(Wh-) is + Sbj(Wh-) are + Sbj

 

Örnekleri Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

I am at the office at the moment.

Ben şu anda ofisteyim.

She is not tired right now.

O şu anda yorgun değil.

Are they happy with result for the time being ?

Onlar şimdilik sonuçtan memnunlar mı?.

Sıfat Cümlesi         İsim Cümlesi

Present Continuous Tense
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+am + Vingis + Vingare + Ving
am not + Vingisn’t + Vingaren’t + Ving
?(Wh-) am + Sbj + Ving(Wh-) is + Sbj + Ving(Wh-) are + Sbj + Ving

Olumlu cümle örneklerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

I‘m playing the guitar now.

Ben şimdi gitar çalıyorum.

She is writing her resume right now.

O şu anda özgeşmişini yazıyor.

Look! They are studying English.

Bak! Onlar İngilizce çalışıyorlar.

Yukarıda bulunan olumlu cümle örneklerini olumsuz yaparak Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

I‘m not playing the guitar now.

Ben şimdi gitar çalyorum.

She isn’t writing her resume right now.

O şu anda özgeşmişini yazyor.

Look! They aren’t studying English.

Bak! Onlar İngilizce çalışyorlar.

Aynı cümle örneklerini bu sefer soru cümlesi yaparak Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

Are you playing the guitar now ?

Sen şimdi gitar çalıyor musun?

Is she writing her resume right now ?

O şu anda özgeşmişini yazıyor mu?

Wow! Why are they studying English ?

Vay! Onlar neden İngilizce çalışıyorlar ?

Present Continuous Tense ile soru cümlelerinin cevaplanmasını inceleyelim.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

Are you playing the guitar now ?

Yes, I am.

Is she writing her resume right now ?

No, she isn’t.

Why are they studying English ?

Because they are preparing for the exam nowadays.

Present Continuous Tense
Kullanılan Durumlar

1 – Konuşma anı itibariyle devam eden veya geçici eylem bildiren cümlelerde kullanılır.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

He is having a tough conversation with his boss at the moment.

O şu an patronuyla zorlu bir görüşme yapıyor.

(An itibariyle devam eden eylem)

We are learning the general concepts of marketing for the time being.

Biz şimdilik pazarlamanın genel kavramlarını öğreniyoruz.

( Geçici eylem bildiren cümle)

2 – Ünlemle bildirilen cümleler genellikle şimdiki zamanla yapılır.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

Shh! The baby is sleeping.

Şişt! Bebek uyuyor.

(Ünlem içeren ifade)

Look! Two boys are fighting in the garden.

Bak! Bahçede iki çocuk kavga ediyor.

(Ünlem içeren ifade)

3 – Cümle bir değişiklik veya gelişme bildiriyorsa.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

The climate is changing rapidly and the weather is getting warmer gradually.

İklim hızlı bir şekilde değişiyor ve hava kademeli olarak ısınıyor.

(Değişim bildiren cümle)

4 – Bir eylemin rutin bildirmesi geniş zaman olmasına rağmen, eylemin rahatsızlık verdiği bildirilmek istenirse şimdiki zaman kullanılır.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

Students are always coming late and this drives me crazy*.

Öğrenciler sürekli geç geliyor ve bu beni deli ediyor*.

(Rahatsızlık veren eylem)

*drive fiilinin Present Simple olarak yazılıp “-yor” olarak çevirisinin yapılmış olması İstisna Durum olup aşağıda Stative Verbs başlığında ele alınmıştır.

5 – Gelecek zamanda sadece kişisel planlar varsa şimdiki zaman kullanılabilir.

NOT: Geleceğe dair tahminler, beklentiler, anlık kararlar ve kişisel olmayan durumlar için şimdiki zaman kullanılmaz.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

I am meeting with my classmates tomorrow.

Yarın sınıf arkadaşlarımla buluşacağım.

(Kişisel plan içeren gelecek zaman)

Present Continuous Tense
Zaman İfadeleri

“Now, right now, at present, presently, for the time being, currently, at the moment, at the present ” ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

The Director is currently having talks in the USA.

He is presently studying in Istanbul.

We’re using my old computer for the time being.

Present Continuous Tense
İstisna Durumlar (Stative Verbs)

Durum bildiren fiillerle (Stative Verbs) eylem devam etse de “Şimdiki Zaman” kullanımı mümkün değildir. Bu durum fiillerin özelliklerine göre değişebilir. Fiillerin özelliklerine göre bu durumu inceleyelim.

1 – İstem dışı duyu fiilleri:

see, sound, smell, taste, notice, hear, feel

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

This music sounds great!

Bu müzik kulağa hoş geliyor.

*Türkçe çevirisi “-yor” şeklinde yapılsa da “sound” fiili İngilizce’de Present Simple Tense ile yapılır.

2 – Duygu ve düşünceleri ifade eden fiiller:

love, like, dislike, adore, want, wish, desire, believe, hate, loathe, fear, prefer, care for, mind, need, wish, hope, appreciate, value

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

I hate football.

Futboldan nefret ediyorum.

He wants to be happy.

O mutlu olmak istiyor.

*İki örnekte de Türkçe fiiller “-yor” eki almasına ragmen durum bildirdikleri için İngilizce fiiller Present Simple Tense ile kullanılmıştır.

3 – Aitlik/eksiklik bildiren fiiller:

have, own, possess, belong, owe, lack, consist, involve, include, contain

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

I have* a mobile phone.

She owns a car.

This application includes almost 300 hours of video lesson.

Sahiplik bildiren fiiller daima Present Simple Tense ile kullanılır.

*have fiili farklı anlamlarda kullanıldığı cümlelerde “-ing” eki alabilir.

4 – Zihinsel ifade ve fikir bildiren fiiller:

know, believe, understand, think (bence/bana göre), doubt, suppose, recognise, forget, remember, imagine, mean, agree, disagree, deny, promise, see (anlamak)

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

I see what you mean.

I doubt that she is telling the truth.

Zihinsel ifade ve fikir bildiren fiiller devamlılık dahi bildirseler, fiillerin özelliklerinden dolayı “Present Continuous Tense” kullanımı pek düşünülmez.

5 – Görünüş ve tarif bildiren fiiller:

seem, look (gözükmek anlamı), appear, suit, fit

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 1 sv20993 521509290

It looks like a difficult question.

This suit fits the person who wear perfectly.

Görünüş ve tarif bildiren fiiller devamlılık dahi bildirseler, fiillerin özelliklerinden dolayı “Şimdiki Zaman” kullanımı pek düşünülmez.

Present Continuous Tense
Anlamına Göre Değişen Durum Fiilleri
(Stative Verbs)

Bu sayfaya kadar bahsettiğimiz fiillerin çoğu “-ing” eki almazlar. Fakat bu kuralın da istisnaları vardır. Aşağıda bazı fiillerin anlamlarına göre istisna kullanımlarına bakacağız.

be : ‘be’ fiili “olmak” anlamına gelir ve genellikle durum bildirir ama ‘continuous tense’lerde kullanılırsa “davranmak, hareket etmek” anlamına gelir. 

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

She is* tired.

O yorgundur.

He is being silly.

Aptalca davranıyor.

*be fiili Present Simple Tense ile birlikte am/is/are şeklinde kullanılır.

think: ‘think’ fiili “fikir beyan ederken ya da zannetmek/sanmak” anlamında kullanıldığında durum fiilidir ama “düşünmek” anlamında kullanırsak hareket fiili olur.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

She thinks I’m intelligent.

Benim zeki olduğumu sanıyor.


I am thinking of you.

Ben seni düşünüyorum.

have: ‘have’ “sahip olmak” anlamında kullanıldığında durum fiilidir. Diğer anlamlarda kullanılırsa hareket bildirir.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

She has two sisters.

Onun iki kız kardeşi var.

They are having breakfast.

Onlar kahvaltı yapıyorlar.

see: ‘see’ fiili “anlamak” anlamında kullanıldığında durum; “buluşmak, görüşmek ya da ilişkisi olmak” anlamında kullanıldığında hareket fiilidir.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

I see what you mean.

Ne demek istediğini anlıyorum.


We’re seeing friends at the weekend.

Haftasonu arkadaşlarla görüşüyoruz.

taste: ‘taste’ fiili “tadı olmak” anlamında kullanıldığında durum fiili, “tatmak” anlamında kullanıldığında ise hareket fiilidir.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

This food tastes terrible.

Bu yiyeceğin tadı berbattır.


I am tasting it.

Onun tadına bakıyorum.

feel: ‘feel’ fiili “Fikir belirtmek, düşünmek” anlamında kullanıldığında durum fiilidir ama “Fiziksel durum” ile ilgiliyse hem durum hem de hareket fiili olarak kullanılabilir.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

He feels that you are angry.

Kızgın olduğunu düşünüyor.


He feels / is feeling sick.

O hasta hissediyor.

look: “Görünmek” anlamına gelirse durum fiilidir ama “Bakmak” anlamına gelirse hareket fiilidir.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

You look great.

Harika görünüyorsun.


That girl is looking at me.

O kız bana bakıyor.

Aynı zamanda look, sound, smell, taste ve feel için cümlede yerlerine “am/is/are” koyarak da Stative Verb olup olmadıkları anlaşılabilir. Eğer cümlede yerlerine “am/is/are” koyduğunuzda anlam bozukluğu yaratmıyorsa bu fiiller “-ing” almazlar.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 2 sv20993 521509290

This fabric feels really great and it looks quite classy. 

This fabric is really great and it is quite classy.

(am/is/are kullanımı cümlede anlam kaybına yol açmadığı için fiiller “-ing” alamaz.)

Present Continuous Tense
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Present Continuous Tense Çıkmış Sorular isimli interaktif testte Present Continuous Tense ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

TAKTİKLER

Present Continuous Tense
Konu Testi
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Present Continuous Tense Konu Testi isimli interaktif testte Present Continuous Tense ile ilgili geniş bir soru havuzundan rastgele sorular bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra teste her giriş yaptığınızda farklı sorular ile karşılaşacaksınız.

Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ • (C1 - C2)
Present Continuous Tense (YDS-YÖKDİL-YDT)​ 25 Present Continuous Tense

İngilizce YDS-YÖKDİL-YDT sınavlarında sorulan Present Continuous Tense sorularının çözümü için bu zamana ait bilinmesi gerekenler için tıklayın.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Course Mode: Online

Course Workload: PT3H

Course Type: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

2 yorum

ikbal · 17 Ağustos 2023 20:00 tarihinde

Harika bir yazı olmuş ellerinize sağlık. Hepsini yazdım.

    olgu · 18 Ağustos 2023 11:38 tarihinde

    Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.